Contactgegevens

Heeft u vragen of speciale wensen?
Neem contact met ons op:
0475 - 535421
info@gluna.nl
Gluna - Dorpsstraat 90 - 6074GD - Melick

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gluna: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

 

Gluna is gevestigd aan de Dorpsstraat 90 te Melick, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59899336.

Btw identificatienummer: NL 158439594B01
 

De klant: de wederpartij van Gluna.
 

De overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Gluna.
 

Het product: de zaak die Gluna aan de klant levert ter nakoming van zijn verplichting uit de overeenkomst.
 

De website: de website www.gluna.nl.
Mailadres: info@gluna.nl


 

Artikel 2 Algemeen
 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gluna en de klant waarop Gluna deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gluna, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gluna en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Gluna het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verder door Gluna verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Gluna niet. Tevens is het niet toegestaan om afbeeldingen, teksten voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken.
3.4 De door Gluna gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gluna is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen dertig dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gluna verstrekte gegevens waarop Gluna zijn aanbieding baseert.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gluna daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gluna anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gluna niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een combinatie van aanbiedingen geldt niet; per opdracht geldt maximaal 1 aanbieding.
3.8 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de website vermeld staan, zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
3.9 Gluna heeft het recht een bestelling te weigeren.

 


Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
 

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Gluna de klant hierover van tevoren inlichten.
4.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Gluna geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gluna kunnen worden toegerekend.

 


Artikel 5 Leveringen en leveringstermijnen


5.1 Indien producten niet voorradig zijn, wordt de klant middels de mail door Gluna op de hoogte gebracht en wordt er met de klant hierover een afspraak gemaakt.
5.2 Bestellingen dienen uiterlijk 22:00 uur binnen te zijn op de dinsdag. De bestelde producten worden uiterlijk op donderdag opgehaald door Cuijpers Transportdiensten en naar het door de klant opgegeven adres vervoerd (tenzij door de klant uit de regio voor Gluna is gekozen). Indien met de klant wordt overeengekomen dat de bestelling kan worden opgehaald, of wordt bezorgd in de regio (6041-6042-6043-6044-6045-6061-6063-6074-6075-6077) wordt hierover altijd een afspraak gemaakt.
5.3 De door Gluna opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
5.4 De door Gluna opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling elektronisch (per e-mail) is bevestigd.
5.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Gluna slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
5.6 In het geval dat een door Gluna met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.
5.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld. Onze pakketjes worden bezorgd door Cuijpers Transportdiensten en kost € 6,-. Voor bezorgen in de regio kan er gekozen worden voor bezorgen door Gluna. Bezorgen door Gluna gebeurt altijd op afspraak en kost € 5,- . (Regio zijn de postcodes: 6041 - 6042 - 6043 - 6044 - 6045 - 6061 - 6063 - 6074 - 6075 - 6077)
5.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
 

Artikel 6 Betaling
 

6.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst kan de betaling middels IDEAL  bij het plaatsen van uw bestelling op de website worden gedaan. Dit geldt ook voor bestellingen die afgehaald worden: contante betaling is niet mogelijk.
6.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 15 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Gluna aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van vijftien dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Gluna de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6.4 Het is de klant niet toegestaan enig door hem aan Gluna verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat Gluna aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden, tenzij de wet daartoe de bevoegdheid geeft.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Gluna op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 


Artikel 7 Ontbinding
 

7.1 Gluna is bevoegd de nakoming van de verplichtingen te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
7.2 Voorts is Gluna bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.3 Gluna behoudt steeds het recht op vergoeding van schade die hij heeft geleden doordat geen wederzijds nakomen heeft plaatsgevonden.

 


Artikel 8 Klachtenregeling en verjaring, retourregeling
 

8.1 De klant zijnde en natuurlijke persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende veertien werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De klant dient binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling Gluna, via de mail, hiervan op de hoogte te stellen. De klant dient zelf de kosten te dragen voor retourzending.
8.2 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op producten welke snel kunnen bederven of verouderen.
8.3 De klant is verplicht geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen 24 uur na ontvangst per e-mail te melden. Alvorens de klant een product terugzendt omdat het product een gebrek vertoont, dient de klant Gluna daaromtrent in te lichten door een mail te sturen. info@gluna.nl

8.4 Door Gluna als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar of worden vervangen, of in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. Gluna zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
8.5 Alle aanspraken jegens Gluna die niet binnen een jaar hun ontstaan bij Gluna zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de levering van de producten.

 


Artikel 9 Aansprakelijkheid
 

9.1 Indien Gluna aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
9.2 Gluna is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
9.3 Gluna is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gluna is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gluna kenbaar behoorde te zijn.
9.4 Gluna is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
9.5 Indien Gluna aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gluna in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
9.6 Gluna is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
9.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gluna of haar ondergeschikten.

 


Artikel 10 Overmacht
 

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gluna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gluna niet in staat is de verplichtingen na te komen.
10.3 Gluna heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gluna zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 


Artikel 11 Geheimhouding
 

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gluna gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gluna zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gluna niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
11.3 De klant vrijwaart Gluna voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Gluna toerekenbaar zijn.

 


Artikel 12 Beveiliging en internet
 

Gluna zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens. Gluna kan echter geen garantie geven.

 


Artikel 13 Slotbepalingen
 

13.1 Gluna behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Gluna zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking in werking.
13.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
13.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.5 Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van Gluna. Indien Gluna een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijke persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
13.6 Op elke overeenkomst tussen Gluna en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Gluna
Petra van Melick
Dorpsstraat 90
6074 GD  Melick

Tel. 04 75 53 54 21

 

www.gluna.nl

info@gluna.nl

 

Sitemap | FJ Design
Uw winkelmand
Momenteel is uw winkelmandje leeg